CONVOCATŌRIA PÚBLICA PER A LA PRESENTACIĶ DE PROJECTES DE PROGRAMES DE RĀDIO

L’objectiu d’aquesta convocatòria és obrir un procés de selecció de projectes radiofònics en el qual creadors i productors puguin presentar les seves propostes perquè les direccions de programes de Catalunya Ràdio i La Xarxa puguin considerar el seu interès a produir-les i emetre-les en les seves respectives antenes.

Aquesta convocatòria vol trobar propostes radiofòniques innovadores centrades en els àmbits de la divulgació, l’entreteniment i/o la cultura per ser emeses per ràdio, on es potenciï la participació de l’audiència.


CONDICIONS GENERALS I CARACTERÍSTIQUES

1) Objectius.

L'objectiu serà seleccionar tres projectes inèdits.
Es valorarà l’originalitat de la proposta, la viabilitat i la perspectiva a l’hora d’atendre els interessos dels mitjans locals i de Catalunya Ràdio.

La Xarxa i Catalunya Ràdio es reserven el dret a definir els criteris de programació i promoció d’aquests programes pilots, així com el dret a poder-los desenvolupar, si s’escau, per un període de 2 anys.

2) Destinataris.

Poden presentar sol·licituds les persones físiques o jurídiques que desenvolupin la seva activitat professional en l’àmbit de la producció radiofònica a Catalunya.

3) Gèneres i valoracions.

El gènere de les propostes que es presentaran s’hauran de centrar en els àmbits divulgatiu, cultural o d’entreteniment.

Preferentment es valoraran les propostes amb una durada d'entre 25 i 55 minuts.

Es valorarà que la proposta -amb independència que sigui el pilot o una hipotètica sèrie en la qual es transformi aquest pilot- es pugui adequar amb facilitat, d’una banda, per a una difusió personalitzada en el terreny nacional a través de Catalunya Ràdio, i de l’altra, en el terreny local per a l’àmbit de difusió de les ràdios locals. Així mateix, també es valoraran els formats col·laboratius, en què la participació dels espectadors és essencial.

4) Inscripció.

La presentació es farà mitjançant un formulari d’inscripció en el web del Mercat Audiovisual de Catalunya -MAC- (http://www.audiovisualmac.cat). En aquesta base de dades electrònica es recollirà la informació de contacte professional (empresa) i personal (responsable) i les característiques del projecte (fitxa), que inclourà:

1- Nom del projecte
2- Característiques tècniques
3- Objectiu de la proposta radiofònica
4- Sinopsi
5- Escaleta
6- Estil de realització
7- Propostes de difusió en l’àmbit multimèdia
8- Equip productor
9- ‘Teaser’ (en format lliure i com a document adjunt)
10- Material de complement

El material radiofònic es podrà presentar directament a l’organització del MAC, degudament etiquetat d’acord amb la fitxa d’inscripció. Roca Umbert Fàbrica de les Arts, carrer d’Enric Prat de la Riba, 77, 08402 Granollers.


5) Data límit per presentar projectes.

a) Presentació de projectes. Divendres, 15 de maig de 2016, 13.00 hores. No s’acceptaran els projectes rebuts després d’aquesta data i hora.

Els 5 projectes seleccionats seran publicats al web del Mercat Audiovisual de Catalunya -MAC- (http://www.audiovisualmac.cat) el dijous 28 de maig de 2016 i accediran a la presentació del ‘pitching’ que se celebrarà el 3 de juny de 2016 al Mercat Audiovisual de Catalunya.

b) Valoració de projectes. Dimecres, 3 de juny de 2016 al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC). Es valoraran els 5 projectes seleccionats.


6) Comitè de selecció i criteris d’avaluació dels projectes.

a) El comitè de selecció, que tindrà també les funcions de jurat, estarà integrat per tres representants del Departament de Programes de Catalunya Ràdio (Jordi Català Gimeno, Laura Marín Arnau i Santi Carreras Suris) i tres representants de l’Àrea de Continguts de La Xarxa (Joan Foguet Ferrer, Toni Miedes Pérez i Jordi Sacristan Tasias), més un representant del Mercat Audiovisual de Catalunya (Josep Maria Codina Roca).

b) El comitè de selecció tindrà en compte els criteris següents:
1. Tema i tractament del projecte.
2. CV del director/a, del productor/a i de la companyia de producció.
3. ‘Teaser’ del projecte.

Nota: No es requereix que el projecte ja tingui finançament previ.

D'entre tots els projectes inscrits, el jurat seleccionarà prèviament un màxim de 5 propostes que passaran a la fase següent del ‘pitching’ (3 de juny de 2016).


7) Sessió de ‘pitching’ al Mercat Audiovisual de Catalunya.

a) Data: dimecres, 3 de juny de 2016
b) El nombre màxim de projectes seleccionats serà de 5.
c) Durada de les presentacions: 10 minuts per projecte, que serviran per fer l’exposició dels productors i atendre les preguntes del jurat.
d) En la sessió els productors presenten els seus projectes davant un públic integrat per responsables de programació de les ràdios locals adherides a La Xarxa i pel jurat, que valorarà els projectes.
e) Jurat: integrat per tres representants de Catalunya Ràdio, tres representats de La Xarxa i un representant del MAC.

Un cop acabades les presentacions el jurat deliberarà i decidirà els 3 projectes escollits.

8) Selecció de produccions.

Els 3 projectes escollits es faran públics, si s’escau, el mateix 3 de juny de 2016 al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC).


9) Retribució dels guanyadors.

Els 3 projectes escollits obtindran una retribució de 1.000 euros cadascun, més IVA, destinats a la producció dels respectius pilots. L’elecció comporta el compromís de l’organització de tutelar, si s’escau, el procés de producció dels projectes seleccionats. Així mateix, si s’adequa a les possibilitats de programació, aquests pilots seran emesos per Catalunya Ràdio i/o distribuïts per La Xarxa a través de les ràdios locals adherides. També s’estudiarà la possibilitat de fer una sèrie/programa a partir del pilot de cada projecte seleccionat.

10) Condicions.

a) La CCMA, SA, titular de l’emissora Catalunya Ràdio i La Xarxa (XAL, SL) ostentaran, per un període de 2 anys a partir del 3 de juny de 2016, els drets d’explotació i disposició dels projectes escollits, en el cas de Catalunya Ràdio, a través dels seus canals i per a la difusió a tot el món, i en el cas de La Xarxa, a través dels seus canals així com de les seves entitats adherides i per a la difusió en el seu territori de cobertura.

b) Els projectes escollits s’hauran d’executar obligatòriament dins de l’any en curs, amb data màxima de presentació el 31 de desembre de 2016.

11) Informació fiscal.

S’informarà als guanyadors que l’obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'impost de societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).

El premi obtingut serà objecte de retenció o ingrés a compte per part de la CCMA,SA i la XAL, SL sempre que la base de retenció sigui superior a 300 euros en el cas de guanyadors persones físiques o superior a 300,51 euros en el cas de persones jurídiques.

Com que es tracta d'un premi en metàl·lic, la retenció serà del 20% sobre l’import del premi
(base de retenció).